Hjem Attraksjon Norways unknown #Vikingship!

Norways unknown #Vikingship!

2833
0
DEL
Byggingen av Klåstadskip-kopien er i full gang. Foto: Ukjent

Norsk tekstVelg norsk tekst

You know the Oseberg and the Gokstad Vikingship, but do you know the third Vikingship from Vestfold?

Klåstadskipet or The Klåstad Vikingship is finally brought to light after having lived in the shadows for 45 years! Now anyone can follow the construction of a magnificent replica on the pier in Tønsberg.

Barely a year after the archaeologist Arne Emil Christensen, the man who led the excavation of Klåstadskipet in 1970, started working on the first log, in a public ceremony, the construction of Klåstadskipet have already become an audience magnet in Tønsberg. The construction takes place in public on the pier in Tønsberg.

Building a replica of the vikingship, Klåstadskipet. Photo: vikingr.news
Building a replica of the vikingship, Klåstadskipet. Photo: vikingr.news

Facts about The Klåstad Vikingship

 • The Klåstad Vikingship is on display at Slottsfjellmuseet in Tønsberg.
 • The Klåstad Vikingship was a knarr, a Norwegian merchant ship from the Viking Era.
 • The ship was found in 1893 in a field at Klåstadkilen in Tjølling, Larvik in Vestfold.
 • The ship was excavated in 1970 under the direction of archaeologist Arne Emil Christensen.
 • The ship is dated to about 990 AD.
 • The keel and the front half of the ship’s left side is preserved. The keel is 16.25 meter long.
 • The ship was built by oak, upper strakes are made of pine and the top ribs are of beech.
 • The ship was loaded with whetstone from Eidsborg in Telemark.

(Source: Stiftelsen Nytt Osebergskip, Store Norske Leksikon)

bilde 4
The construction is carried out based on Viking Age methods and tools. Photo: Vikingr.news
bilde 1
The shipyard. Photo: vikingr.news

The ship builders is well underway with the time-consuming work. Huge trunks and perfect curved trunks are spotted and pulled out of the woods. The workers are careful to ensure that each part of the ship are following the fibers within the timber for maximum strength and the absence of cracks. This means that wooden boards are wedged towards the center of the trunk, then customized with axe, sanded, boiled, bent and then riveted in the end. It requires no doubt both extensive knowledge of wood and ship building, but also high accuracy and many workers to build a 21 meter long Viking ship.

bilde 3
The construction is carried out based on Viking Age methods and tools. Photo: Vikingr.news

bilde 1The ship builders have already stretched the 16.25 meter keel and put in place 6 strakes. They now work with the ship skeleton. Bands and ribs are about to be adapted before the meginhufr is placed. This comes after the sixth strake on Klåstadskipet, and is a thick main strake acting as a longitudinal reinforcement. This is a transition strake and was an important part of longship construction. The workers at the yard are not sure if the meginhufr additionally had a direction stabilizing effect since it is located below the waterline.

The construction is organized by the New Oseberg Ship Foundation who also built Saga Oseberg – A seaworthy replica of the Oseberg ship!

Saga Oseberg. Photo: vikingr.news
Saga Oseberg. Photo: vikingr.news

The New Oseberg Ship Foundation got a lot of experience and expertise after the construction of Saga Oseberg. The replica of the Klåstad Vikingship is important because we lack essential information for an accurate reconstruction. The Klåstad Ship was excavated in parts, and the Oseberg project showed the experts that some information was misinterpreted as the Oseberg ship was assembled. The New Oseberg Ship Foundation tested in cooperation with Marintek a new model of Saga Oseberg in Trondheim in 2008. The tests were successful and supports recent research that shows that the original ship had a wider cabin and therefore even better seagoing characteristics than the version on display at Vikingskiphuset in Bygdøy.

Ottar fra Hålogalands reise langs norskekysten på 880-tallet. Ottar var innom blant annet Skiringssal og Hedeby, før han kom til Alfred av England i London der han fortalte om reisen. Author: Finn Bjorklid. CC BY-SA 3.0
Ottar from Hålogaland traveled along the Norwegian coast in the 890’s. Ottar visited Hedeby including Skiringssal before he went to Alfred of England and told him about his journey. Author: Finn Bjorklid. CC BY-SA 3.0

The copy of The Klåstad Vikingship  is scheduled launched in 2018. Later, the ship will be used to recreate Ottar’s journey in 890 AD along the Norwegian coast and up to the White Sea in Russia!

Ottar from Hålogaland (Northern Norway) was around the year 890 traveling in England. There he met King Alfred of Wessex, and told him about his long journey north along the Norwegian coast all the way up to the White Sea in Russia. Ottar also tells him about Sciringesheal. King Alfred was impressed by Ottars journey and had the story written down. Here King Alfred of Wessex for the very first time in history used the description Nordwegr.

Klåstadskipet is currently on display at the Slottsfjell Museum in Tønsberg, and it is the only Norwegian Vikingship on display outside Oslo.

Byggingen av Klåstadskip-kopien er i full gang. Foto: Ukjent
Byggingen av Klåstadskip-kopien er i full gang. Foto: Ukjent

The Klåstad Ship was a merchant Vikingship and was recovered from the former seabed. The ship stand out from the other three known preserved Vikingships in Norway; The Oseberg ship, Gokstad ship and the Tune ship, as all three were grave gifts.

The Klåstad Ship is a knarr, dated to about 990 AD and wrecked around the millennium in Klåstadkilen in TJØLLING, loaded with whetstone from Eidsborg in Telemark. One imagines that the ship sank in a storm on Vikskilen and that it finally sank in the Klåstad bay.

The keel which is measuring 16.25 meters long, are preserved as well as the first half of the ship’s left side. The ship is slightly smaller than the Gokstadship with a length of 20-22 meters and a width of approximately 4.5 meters. The ship was built by oak, upper strakes are made of pine and the top ribs are made of beech.

The ship was found back in 1893 in a field at Viksfjord in Larvik, just east of Skiringssal Kaupang, but it was not excavated until 1970. The fact that the ship was found on dry land is because the water level in the Viking Era was 3- 4 meters higher than it is today.

*) The Eidsborg whetstones was produced in Eidsborg in Hedmark. The whetstones were mined in opencast mines, worked by stonemasons and transported to Skien on the waterways. Eidsborg whetstones is found many places in northern Europe, from Iceland and England to Poland. Findings from Poland are dating all the way back to the 800s.

Visit Tønsberg


Choose English text!

Du kjenner til Osebergskipet og Gokstadskipet, men kjenner du til det tredje vikingskipet fra Vestfold?

Klåstadskipet skal endelig frem i lyset etter å ha levd i en tilnærmet bortgjemt museumstilværelse i 45 år! Nå kan du følge byggingen av en replika i full offentlighet på brygga i Tønsberg!

Bare et snaut år etter at arkeolog Arne Emil Christensen, mannen som ledet utgravningen av Klåstadskipet i 1970, startet barkingen av den første tømmerstokken i en offentlig seremoni, har byggingen av Klåstadskipet allerede blitt en publikumsmagnet på Tønsberg brygge. Byggingen foregår nemlig i full offentlighet i sjøkanten på Lindahlplan – eller «Vikingodden» som noen kaller stedet!

Building a replica of the vikingship, Klåstadskipet. Photo: vikingr.news
Building a replica of the vikingship, Klåstadskipet. Photo: vikingr.news

Fakta om Klåstadskipet

 • Klåstadskipet er utstilt på Slottsfjellmuseet i Tønsberg.
 • Klåstadskipet var en knarr, et norsk handelsskip fra vikingtiden.
 • Skipet ble funnet i 1893 på et jorde ved Klåstadkilen i Tjølling, Larvik kommune.
 • Skipet ble utgravd i 1970 under ledelse av arkeolog Arne Emil Christensen.
 • Skipet er årringsdatert til ca. 990.
 • Kjølen samt forreste halvdel av skipets babord side er bevart. Kjølen er på 16,25 meter.
 • Skipet er bygget av eiketømmer, øvre bordganger er av furu og toppspantene er av bøk.
 • Skipet var lastet med brynestein fra Eidsborg i Telemark.

(Kilde: Stiftelsen Nytt Osebergskip, Store Norske Leksikon)

bilde 4
The construction is carried out based on Viking Age methods and tools. Photo: Vikingr.news
bilde 1
The shipyard. Photo: vikingr.news

Skipsbyggerne på brygga i Tønsberg er godt i gang med det tidkrevende arbeidet. Grove trestammer og perfekte krokemner søkes etter daglig, før de trekkes ut av skogen. De er nøye med at alle bord, spant, beteknær og andre skipsdeler følger fiberløpet i treverket for maksimal styrke og fravær av sprekker. Dette betyr at lange skipsbord kiles ut som et kakestykke fra ytterst og inn mot midten av trestammen, grovtilpasses med øks, pusses, kokes, bøyes og deretter klinkes til slutt. Det kreves uten tvil både omfattende kunnskap av treets egenskaper og båtkonstruksjon, høy grad av nøyaktighet og mange arbeidere for å bygge et 21 meter langt vikingskip.

bilde 3
The construction is carried out based on Viking Age methods and tools. Photo: Vikingr.news

bilde 1Skipsbyggerne har allerede strukket kjølen og fått på plass 6 bordganger. De jobber her med selve skjelettet i skipskonstruksjonen. Band og spanter skal tilpasses til bordgangene i skipet før skipets meginhufr skal på plass. Denne kommer nå etter den sjette bordgangen til Klåstadskipet, og er en tykk hovedbordgang med en tilnærmet S-form som gir skipssiden en knekk slik at den blir delt i en øvre og nedre del. Klåstadskipets meginhufr fungerer som en langsgående forsterkning som opptar vekt fra skipets last og bølgepåvirkning. Dette er overgangsbordgangen i vannlinjen og kjølen og var en viktig del av skipskonstruksjonen. Arbeiderne på verftet spekulerer også i om Klåstadskipets meginhufr i tillegg hadde en retningsstabiliserende effekt siden den er plassert under vannlinjen, og ikke over slik som på Saga Oseberg.

Byggingen av Klåstadskipet er i regi av Stiftelsen Nytt Osebergskip som også bygget Saga Oseberg – en sjødyktig kopi av Osebergskipet som ligger fortøyd et lite steinkast unna “skipsverftet” på vikingodden.

Saga Oseberg. Photo: vikingr.news
Saga Oseberg. Photo: vikingr.news

Stiftelsen nytt Osebergskip fikk med seg mye erfaring og kompetanse under byggingen av Saga Oseberg som de tar med seg videre. Bygging av en replika av Klåstadskipet er viktig da det mangler viktig informasjon til en nøyaktig rekonstruksjon. Klåstadskipet ble gravet ut i deler, og Oseberg-prosjektet viste at en del informasjon var feiltolket da Osebergskipet ble satt sammen. Stiftelsen Nytt Osebergskip (SNOS) testet i samarbeid med Marintek en ny modell av Saga Oseberg i modellskipstanken i Trondheim i 2008. Testene var meget vellykkede og støtter opp under nyere forskning som viser at originalen hadde et bredere forskip og dermed enda bedre havgående egenskaper enn den versjonen som står utstilt på Bygdøy.

Ottar fra Hålogalands reise langs norskekysten på 880-tallet. Ottar var innom blant annet Skiringssal og Hedeby, før han kom til Alfred av England i London der han fortalte om reisen. Author: Finn Bjorklid. CC BY-SA 3.0
Ottar fra Hålogalands var innom blant annet Skiringssal og Hedeby, før han kom til Alfred av England i London der han fortalte om reisen. Author: Finn Bjorklid. CC BY-SA 3.0

Kopien av Klåstadskipet skal etter planen sjøsettes i 2018. Senere skal skipet på langferd for å gjenskape Ottars reise langs norskekysten og opp til Kvitsjøen i Russland!

Ottar fra Hålogaland (Nord-Norge) var rundt år 890 på reise i England. Der møtte han Kong Alfred av Wessex, og fortalte ham om sin lange reise. Ottar forteller også om handelsstedet Sciringesheal. Kong Alfred syntes beretningen var så spennende at han lot den nedtegne. I nedtegnelsen av historien om Ottar’s reise møter vi for første gang også beskrivelsen Nordwegr om landet vårt.

Klåstadskipet er idag utstilt på Slottsfjellmuseet i Tønsberg, og er det eneste bevarte norske vikingskipet som er utstilt utenfor Oslo.

Klåstadskipet. Photo: Slottsfjellmuseet.no
Klåstadskipet. Photo: Slottsfjellmuseet.no

Klåstadskipet var et handelsskip og er gjenfunnet på tidligere havbunn. Klåstadskipet skiller seg dermed ut fra de tre andre kjente bevarte vikingskipene i Norge; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet som alle tre var gravskip.

Klåstadskipet er en knarr, årringsdatert til ca. 990 e.Kr og forliste rundt tusenårsskiftet i Klåstadkilen i Tjøllingen lastet med brynesteinsemner fra Eidsborg* i Telemark. Man tenker seg at skipet forliste i en storm ute på Vikskilen og at den omsider sank innerst i Klåstadkilen.

Kjølen, som måler 16,25 meter, er bevart samt forreste halvdel av skipets babord side. Klåstadskipet er dermed litt mindre enn Gokstadskipet med en sannsynlig lengde på 20–22 meter og bredde på ca. 4,5 meter. Den er bygget av eiketømmer, øvre bordganger er av furu og toppspantene er av bøk.

Klåstadskipet ble funnet allerede i 1893 på et jorde innerst i Viksfjord i Larvik kommune, like øst for Skiringssal Kaupang, men det ble ikke gravet ut før i 1970. Det at skipet ble funnet et stykke inne på land skyldes at vannstanden i vikingtiden var 3-4 meter høyere enn det den er i dag.

*) Eidsborgbryner er produsert i bygda Eidsborg i Tokke kommune, Hedmark fra vikingetiden til midt på 1900-tallet. Brynesteinsemnene ble utvunnet i dagbrudd, bearbeidet av steinhoggere og transportert til Skien på vannveiene. Det er gjort arkeologiske funn av Eidsborgbryner mange steder i Nord-Europa, fra Island og England til Polen. Funn fra Polen dateres til 800-tallet.

Besøk Tønsberg