Hjem Attraksjon Meet Norways largest #Vikingship – The Myklebust Ship!

Meet Norways largest #Vikingship – The Myklebust Ship!

7930
0
DEL
Foto: Arkikon / www.facebook.com/sagastad/

Norsk tekstVelg norsk tekst

An impressive Science and Experience center named SAGASTAD are now being built in the small town Nordfjordeid in Western Norway. The main attraction will be a full-scale replica of the Myklebust ship!

Frå sjøsida
The Myklebust ship can be launched from SAGASTAD. Poto: Nordplan
Uten tak (1)
SAGASTAD without roof. Photo: Nordplan

SAGASTAD Science and Experience Center will tell the stories of the Viking Age in the region on the basis of the Myklebust findings.

It is the rich Myklebust findings from the Viking Age that will be the main attraction for SAGASTAD. Through various exhibitions, activities, entertainment, stories and tales, SAGASTAD will give us insight into the regions interesting historical past.

The burial mound Rundehogjen is probably raised above a Viking King. Historians believe that the burial mound Rundehogjen on the farm Myklebust in Nordfjordeid is raised in memory of King Audbjorn of Fjordane who fell at the Battle of Solkjel in the year 876 AD. Killed by Harald The Fairhair and his men in a fair fight. The discovery of the huge Myklebust Ship and the dating of all the artefacts fits well along with the historians’ assumptions.

Innvendig mot sjøen
The Myklebust ship is the biggest Viking ship ever found in Norway. A copy of the ship will be built in full size, approximately 30 m long and 6.5 m wide. Photo: Nordplan

The Myklebust ship was much larger than the Gokstad and the Oseberg ship.
Norway’s biggest Viking ship were found in a fire grave. The size of the coal seam, the amount of intact rivets and the 44 shield bulges, are all indicating that the Myklebust ship must have been at least 25 to 30 m long and 6.5 m wide. It may also have had 22 Shields on each side, that is a total of 44 oars. The ship was probably a Oseberg type, and was built in the 800s.

The Myklebust mounds testify the importance of Nordfjordeid in the Viking Age.
The rich findings from the burial mounds on the farm Myklebust in Nordfjordeid center, testifies to a center of power during much of the Viking Age. The burial ground is from the Iron Age, and from the period 600-1000 AD. Five large mounds are preserved, but far more have been lost with time. One of the mounds were removed around the year 1875. This contained two swords, two axes and a spear. Another 27 meter large burial mound that lay about 50 meters east of the mound Skjoratippen was also removed without it being archaeologically investigated. Here it was found coal and rivet by a boat or a ship, also probably from the Viking era.

Visit the Myklebust mounds


The Myklebust mounds are located only 300 m away from SAGASTAD. The largest of the five surviving mounds are Rundehogjen which today is clearly visible from the highway as it is located on the beach by the fjord. The burial mound which was originally over 30 meters long and 4 meters high, was excavated in 1874 by archaeologist Anders Lund Lorange. Here he found the remains of the Myklebust ship –  The largest Viking ship ever found in Norway.

The other big burial mound, Skjoratippen, was excavated in 1902-1903 and contained at least six graves from the 700s until the 900s. Archaeologist Haakon Shetelig revealed two female graves and four male graves in the burial mound. Skjoratippen originally was 32 meters in diameter and 3.8 meters high. It was been used for about 200 years, and have had at least six rich funerals.

During the excavations of Rundehogjen it was found a 30 meter long coal seam and the remains of a huge ship that was burned and covered with a 4-meter-high burial mound. In the coal seam Lorange found large amounts of intact rivets, various fittings, 44 shield bulges, broken weapons and a large enameled bronze vessel which contained burnt bones of a man approximately 30-35 years. The Bronze vessel is of Irish origin, adorned with three enamelled male figures. One of these has become known as “The Myklebust Man.” The bronze vessel originally belonged to a church or monastery and is one of the finest examples which have been preserved by Irish enameled art from the period. Probably tub plunder from a Viking voyage to Ireland. It was also found large quantities of animal bones in the grave, but these were not collected.

Around the pile foot was the track after a 4 meters wide and 1 meter deep trench, as is the case with several of the burial mounds at Borre on. Haugen was originally landscaped in the waterfront.

The Myklebust findings are today exhibited at the Bergen Museum.

SAGASTAD will also have information and exhibits from other eras and discoveries in Nordfjord, but most attention will be paid to the Vikings from about 800-1100 AD.


Choose English text!

Møt Myklebustskipet – Norges største vikingskip!

10274177_851886844839681_5694275333111140515_n
Foto: Arkikon / www.facebook.com/sagastad/

Nå starter byggingen av SAGASTAD – Et imponerende viten- og opplevelsessenter på Nordfjordeid på Vestlandet. Samtidig starter byggingen av selveste hovedattraksjonen – en seilbar kopi av Norges største vikingskip!

Frå sjøsida
Myklebustskipet skal kunne sjøsettes fra SAGASTAD og seiles på fjorden. Foto: Nordplan
Uten tak (1)
Sagastad uten tak. Foto: Nordplan

SAGASTAD Viten- og Opplevelsessenter skal fortelle historiene om vikingtiden i fjordfylket med basis i de funn som er gjort på gården Myklebust i Nordfjordeid.

Det er de rike Myklebustfunnene fra vikingtiden som vil være selve fundamentet for Sagastad, som gjennom ulike utstillinger, aktiviteter, underholdning, historier og fortellinger vil gi oss innsikt i regionens interessante historie.

Gravhaugen Rundehogjen kan være reist over Kong Audbjørn av Fjordane
Historikere mener at gravhaugen Rundehogjen på gården Myklebust i Nordfjordeid sentrum er reist over Kong Audbjørn av Fjordane som falt i slaget ved Solkjel i år 876 e.Kr. Funnet av det enorme Myklebustskipet og dateringen av gjenstandsmaterialet passer i tillegg godt overens med historikernes antagelser.

Innvendig mot sjøen
Myklebustskipet er trolig det største vikingskipet man har funnet restene etter. Myklebustskipet skal bygges i full målestokk, ca. 30 m langt og 6,5 m bredt. Foto: Nordplan

Myklebustskipet var mye større enn både Gokstad- og Osebergskipet
Norges hittil største vikingskipsfunn ble funnet i en branngrav. Størrelsen på kullaget, mengden intakte nagler og funnet av hele 44 skjoldbuler, indikerer at Myklebustskipet må ha vært minst 25-30 m langt og 6,5 m bredt. Det kan også ha hatt inntil 22 skjold på hver side, altså 22 sesser. Skipet var trolig av Osebergtypen, og bygget på 800-tallet.

Myklebusthaugene i Nordfjordeid vitner om et maktsenter på Vestlandet
De rike gravfunnene fra gravfeltet på gården Myklebust midt i Nordfjordeid sentrum, vitner om et maktsenter under store deler av vikingtiden. Gravfeltet er fra jernalderen, og fra perioden 600-1000 e.Kr. Fem store hauger er bevart, men langt flere har gått tapt med tiden. En av haugene ble fjernet rundt år 1875. Denne inneholdt to sverd, to økser og et spyd. En annen 27 meter stor gravhaug som lå ca 50 meter øst for gravhaugen Skjoratippen ble også fjernet uten at den ble arkeologisk undersøkt. Her ble det funnet kull og klinknagler etter en båt eller et skip, også dette sannsynligvis fra vikingtiden.

Besøk Myklebusthaugene

Myklebusthaugene ligger bare 300 m fra SAGASTAD og er vel verdt et besøk. Den største av de fem bevarte haugene er Rundehogjen som idag er godt synlig fra riksveien der den ligger på strandflaten mot fjorden. Gravhaugen som opprinnelig var over 30 meter lang og 4 meter høy, ble utgravd i 1874 av arkeolog Anders Lund Lorange. Her fant han restene etter Myklebustskipet – det sannsynligvis største vikingskipet som noengang er funnet i Norge.

Den andre store gravhaugen, Skjoratippen, ble utgravet i 1902-1903 og inneholdt minst seks graver fra 700-tallet og frem til 900-tallet. Arkeologen Haakon Shetelig avdekket to kvinnegraver og fire mannsgraver i gravhaugen. Skjoratippen som opprinnelig var 32 meter i tverrmål og 3,8 meter høy var blitt benyttet i ca. 200 år, og til minst seks rike begravelser.

Under utgravningene av Rundehogjen ble det funnet et kullag med omtrent 30 meters tverrmål og restene av et enormt skip som var brent og overdekket med en 4 meter høy gravhaug. I kullaget fant Lorange store mengder båtnagler, ulike beslag, masteringen, 44 skjoldbuler, ødelagte våpen og et stort emaljert bronsekar som inneholdt brente beinrester av en mannsperson på anslagsvis 30-35 år. Bronsekaret er av irsk opprinnelse, prydet med tre emaljerte mannsfigurer. En av disse er blitt kjent som «Myklebustmannen». Bronsekaret har opprinnelig tilhørt en kirke eller kloster og er et av de aller fineste eksempler som er bevart av irsk emaljekunst fra perioden. Trolig er karet plyndringsgods fra en vikingferd til Irland. Det ble også funnet store mengder dyrebein i graven, men disse ble ikke samlet inn.

Rundt haugens fot var det spor etter en 4 meter bred og 1 meter dypt grøft, slik som også er tilfelle for flere av gravhaugene ved på Borre. Haugen ble opprinnelig anlagt i vannkanten.

Myklebustfunnene er idag utstilt på Bergen Museum.

SAGASTAD vil også ha informasjon og utstillinger fra andre tidsepoker og funn i Nordfjord, men størst oppmerksomhet skal det vies til vikingtiden fra ca. 800-1100 e.Kr.