Hjem Nyheter Let’s build a copy of The Tune Viking Ship

Let’s build a copy of The Tune Viking Ship

357
0
DEL
The Tune viking ship in the Viking Ship Museum in Oslo. Photo by China Crisis (Own work) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

LIKE and SHARE to help us muster enthusiasm for the project.

This is the case: Back in 2007, Sarpsborg Municipality planned to build a full-scale replica of The Tune Viking Ship. Through Norwegian National media they announced that the ship would be built in whole cleaved oak, with Viking tools and Viking age construction methods, and by accurate drawings based on several years of research by archaeologist Knut Paasche, Department Manager for Archaeological Excavations at the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU) in Oslo.

Yesterday (September 23rd), we sent the following letter to the head of the culture unit in Sarpsborg Municipality. A similar letter was also sent to the culture department in Østfold county. We have followed up with phonecalls and was promised an answer next week.


Hello Henrik!

I run the website vikingr.news and wants to muster enthusiasm to build a copy of The Tune Viking Ship.

Briefly, I want to create the Foundation Stiftelsen Nytt Tuneskip, and get started building a full-scale replica of The Tune Viking Ship in Sarpsborg. I know Sarpsborg municipality had plans for this back in 2007, and the existence of precise drawings based on several years of research by archaeologist Knut Paasche, Department Manager for Archaeological Excavations at the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU) in Oslo. (1).

The idea is that the Tune Ship should convey the area’s rich viking heritage from this era in the best possible way. During the summer months, the ship will be sailing in connection with viking festivals, research and teaching, while in winter the ship will be placed in a knowledge based historical center near the discovery site.

The ship will be built in whole cleaved oak, with Viking tools and Viking age construction methods. It shall be of such quality that it can be sailed with, and act as backup for the original. The construction process will be documented scientifically, and developments at the construction site in Sarpsborg shall continuously be communicated with schools and to the public both home and abroad. According to the article in Aftenposten per 01.03.2007, the ship will be completed for an estimated price of NOK 8.2 million (2).

During the construction period we have the advantage of being able to support us on the experiences from the building of The Klåstad Viking Ship and The Oseberg Ship in Tønsberg. The same applies to funding and the challenges around this. There is much that can be successfully adopted around their sponsor programs, such as advance sale of “gold coins” for participating on expeditions, sale of shields, numbered rivets and other sponsorship opportunities. This also entails great opportunities for online sales as well as civil financing (Kicstarter.com for instance).

Do you know any foundation or committee that I can be a part of? If not, will Sarpborg municipality still be interested in contributing their part of the funding if I create the Foundation Stiftelsen Nytt Tuneskip?

🙂 Hear from you.

Best regards
Espen Oddhaug

Sources:
1: https://www.nrk.no/ostfold/tuneskipet-i-full-skala-1.2441177
2: http://www.aftenposten.no/kultur/Skal-bygge-Tuneskipet-364601b.html


La oss bygge en kopi av Tuneskipet!

Lik og Del for å hjelpe oss med å mønstre entusiasme for prosjektet.

Dette er saken: Allerede i 2007 hadde Sarpsborg kommune planer om å bygge en fullskala kopi av Tuneskipet. Jmf artikler i Aftenposten og NRK skulle skipet bygges i hel kløvet eik, med vikingtidens verktøy og byggemetoder, og etter nøyaktige tegninger basert på flere års forskning av arkeolog Knut Paasche, avdelingsleder for Arkeologiske utgravninger ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i Oslo.

Fredag 23.09.2016 sendte vikingr.news følgende brev til enhetsleder for kultur i Sarpsborg kommune. Et tilsvarende brev ble også sendt til kultursjefen i Østfold fylkeskommune. Vi har videre snakket med dem på telefon og er lovet et samlet svar til uken.


Hei Henrik!

Jeg driver idag nettstedet vikingr.news og ønsker å mønstre entusiasme for å få bygget en kopi av Tuneskipet.

Kort fortalt ønsker jeg å opprette Stiftelsen Nytt Tuneskip, og få satt i gang byggingen av en fullskala kopi av Tuneskipet i Sarpsborg. Jeg vet at Sarpsborg kommune hadde planer for dette allerede i 2007, og at det foreligger nøyaktige tegninger basert på flere års forskning av arkeolog Knut Paasche, avdelingsleder for Arkeologiske utgravninger ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i Oslo (1).

Tanken er at skipet skal formidle områdets rike kulturarv fra vikingtiden på best mulig måte. I sommerhalvåret skal skipet brukes til seiling i forbindelse med forskning, undervisning og formidling, mens det i vinterhalvåret vil plasseres i et kunnskapshistorisk senter nær funnstedet og E6.

Skipet skal bygges som opprinnelig i hel kløvet eik, med vikingtidens verktøy og byggemetoder. Det skal være av en slik kvalitet at det kan seiles med, og fungere som sikkerhetskopi for originalen. Byggeprosessen skal dokumenteres vitenskapelig, og utviklingen på byggestedet i Sarpsborg skal løpende formidles til skoleverk og publikum i inn- og utland. Jmf. en artikkel i Aftenposten per 01.03.2007 vil skipet stå ferdig til en anslått pris av 8,2 millioner (2).

I byggeperioden har vi fordelen av å kunne støtte oss på erfaringene fra byggingen av Klåstadskipet og Osebergskipet i Tønsberg. Det samme gjelder finansieringen og utfordringene rundt dette. Det er mye som med hell kan adopteres rundt sistnevnte som f.eks. forhåndssalg av mynter for å delta på ekspedisjoner, salg av skjold, nummererte nagler, sittekasser ombord og andre sponsormuligheter. Dette medfører også gode muligheter for online salg (nettbutikk) samt borgerfinansiering (Kicstarter.com etc).

Vet du om det allerede er dannet en stiftelse eller et arbeidsutvalg som jeg kan bli en del av? Om ikke, vil Sarpborg kommune fortsatt være interessert i å bidra med deler av finansieringen dersom jeg oppretter Stiftelsen Nytt Tuneskip?

🙂 Hører fra deg.

Med vennlig hilsen
Espen Oddhaug

Kilder:
1: https://www.nrk.no/ostfold/tuneskipet-i-full-skala-1.2441177
2: http://www.aftenposten.no/kultur/Skal-bygge-Tuneskipet-364601b.html